ประกันเดินทางต่างประเทศ :  Travel Easy
แผนประกัน 
  1. ประกันภัยการเดินทาง - แบบรายเที่ยว (Single Trip)
  2. ประกันภัยการเดินทาง -  แบบรายปี (Annual Trip )
  3. ประกันภัยการเดินทาง - เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ  (Overseas Student)

โปรโมชั่น 

 

ประกันภัยการเดินทาง - แบบรายเที่ยว (Single Trip)
 
 
เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว รับสตาร์บัคส์ e-Coupon  และกระเป๋า Tote bag - Pink Loma Signature ตามตารางต่อไปนี้ 
 
เบี้ยประกันภัย (บาท)/ท่าน

Starbucks e-Coupon มูลค่า (บาท)

500 - 999

 

100

 

1,000 ขึ้นไป

 

100  + กระเป๋า Tote Bag

Pink Loma Signature  

 
 
 
ประกันภัยการเดินทาง -  แบบรายปี (Annual Trip )

เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางรายปี (ต่อท่าน) จะได้รับ Starbucks e-Coupon ตามตารางต่อไปนี้
 
เบี้ยประกันภัย (บาท)

Starbucks e-Coupon มูลค่า (บาท)

แผน Easy 3 (3,750 บาท)

 

500

 

แผน Easy 2 (5,800 บาท)

 

600 + กระเป๋า Tote BagPink Loma Signature 

แผน Easy 1 (8,200 บาท)

 

700 + กระเป๋า Tote Bag
Pink Loma Signature 


 

 
 
 
ประกันภัยการเดินทาง - เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ
 
 
 เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ (ต่อท่าน) จะได้รับStarbucks e-Coupon ตามตารางต่อไปนี้
 

เบี้ยประกันภัย / คน

Starbucks e-Coupon มูลค่า (บาท)


4,700  บาท400


10,000 บาท

 

500 + กระเป๋า Tote Bag


Pink Loma Signature 

15,000 บาท

 

1,000 + กระเป๋า Tote Bag


Pink Loma Signature 

 

ระยะเวลาในการจัดส่งบัตรสตาร์บัคส์ :

  1. บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ภายใน 30 วันทำการ หรือ Starbucks e-Coupon ภายใน 15 วันทำการ หลังจากซื้อประกันภัยการเดินทางโดยจะทำการจัดส่งบัตรกำนัลไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย และ e-Coupon จะจัดส่งเป็น SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  2. บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัล Miracle Lounge ภายใน 30 วันทำการ หลังจากซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศโดยจะทำการจัดส่งบัตรกำนัลไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 

      
** กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ตามที่ระบุในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย **

Powered by MakeWebEasy.com