ประกันสุขภาพ

 1. ประกันมะเร็ง - Cancer Fix
 2. ประกันโรคสุดฮิต - Seasonal Disease

ประกันมะเร็ง

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 1-54 ปีบริบูรณ์ และต่ออายุได้ถึง 64 ปีบริบูรณ์
 3. เบี้ยประกันภัยคงที่ตามอายุแรกเข้า
 4. คุ้มครองโรคมะเร็งที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้มีที่มีประวัติสุขภาพดี ไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ และไม่เคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการเอาประกันภัย
 6. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
 7. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ Cancer Fix นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
 8. ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งอื่นๆ กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อยู่ก่อนแล้ว หากมีความประสงค์ต้องการซื้อแผน Cancer Fix เพิ่มเติม ทุนประกันภัยของแผนนี้เมื่อรวมกับแผนเดิมที่มีอยู่แล้ว ต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท
 9. *หากผู้เอาประกันภัยเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยโรคมะเร็งเต็มตามจำนวนแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากโรคมะเร็งผิวหนังได้อีก

 1. โรคมะเร็งในผู้ได้รับความคุ้มครองที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคเอดส์ (AIDS) หรือติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือมีผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV
 2. ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคมะเร็งก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับ ไม่ว่าจะได้รับการรักษาให้หายแล้วก็ตาม
 3. การปรากฎหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 90 วัน

ประกันโรคสุดฮิต

 1. สำหรับผู้มีสัญชาติไทย อายุ 5-70 ปี
 2. รับประกันภัย ทุกชั้นอาชีพ
 3. ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 4. ความคุ้มครองจากการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 15 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 5. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 6. แผนฮอตฮิต ซื้อได้ 1 คน 1 ฉบับ

Powered by MakeWebEasy.com